top of page

DRETS DE FAMÍLIA

ÀREES

MATRIMONIAL

 

 • Separacions i divorcis, de mutu acord o contenciosos.

 • Plans de Parentalitat i les seves modificacions: atribució de la custòdia i la responsabilitat parental, règim d'estancia amb els progenitors, pensions d'aliments per als fills, etc.

 • Redacció i modificació de convenis entre cònjuges: prestacions compensatòries o compensacions econòmiques, ús i gaudi del domicili conjugal.

 • Reclamació per impagament de pensions.

PARELLES DE FET

 

 • Dissolucions de parella, de mutu acord o contencioses. Parelles de fet.

 • Plans de Parentalitat i les seves modificacions: atribució de la custòdia i la responsabilitat parental, règim d'estancia amb els progenitors, pensions d'aliments per als fills, etc.

 • Reclamació per impagament de pensions.

JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

 

 • Expedient d'Adopció.

 • Autorització judicial per venda de béns de menor / incapaç, prolongació de la Pàtria Potestat en casos d'incapacitat del menor.

 • Conflictes de Pàtria Potestat.

 • Expedients de paternitat.

INCAPACITATS
 • Declaració d'incapacitat.

 • Constitució de Tuteles, Inventari i Rendició de comptes.

SUCCESSIONS
 • Testaments i modificacions.

 • Declaració d'Hereus Abintestato, notarial i judicial.

 • Acceptació, renúncia, partició i liquidació de drets hereditaris: ascendents, descendents i vidus/es.

 • Tramitació d'herències: realització d'inventari, localització de béns, pagament de deutes hereditaris, legítimes, llegats, pagament d'impostos, repartiment d'inscripcions als registres corresponents.

 • Procediments Judicials en cas de conflicte entre hereus: conflicte en la valoració de béns, en la divisió, intervenció d'herències, administració, custòdia i assegurament dels béns.

bottom of page